İHALE İLANI

İLİÇ İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN

İliç İlçesi Yaylapınar-Leventpınar-Dikmen Köylerine Kilit Parke Taşı Yapım işi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesi Açık İhale Usulü İle İhale Edilerek Yaptırılacaktır.

1-İdarenin

İhale Kayıt Numarası

:

09/08/2018-1 Tarih ve Sayılı Encümen Kararı

 

a) Adresi

:

İliç Köylere Hizmet Götürme Birliği Hükümet Konağı Kat: 2 İliç/ Erzincan

b) Telefon ve faks numarası

:

0446 711 23 33 – 0507 345 33 94 – 0537 424 89 13

Fax:0446 711 22 35-

c) Elektronik Posta Adresi

:

ilickhgb@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

www.İlic.gov.tr

 

2-İhale konusu yapım işinin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İlçemiz Yaylapınar-Leventpınar-Dikmen Köylerine 10.000m2 Kilit Parke Taşı Yapım İşi

b) Yapılacağı yer

:

İliç İlçesi,Yaylapınar-Leventpınar-Dikmen Köyleri

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 90 takvim günüdür.

 

3- İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

:

İliç Kaymakamlık Makamı

b) Tarihi ve saati

:

17/08/2018 Cuma Günü Saat:10:30-11:00 saatleri arasında;

10:30'da Yaylapınar-Leventpınar-Dikmen Köylerine Kilit Parke Taşı Yapım İşi ihalesi yapılacaktır.

 

 

 


 


 


 


 

4-İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ve Yeterli Kriterleri:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2.Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküleri,

4.1.3.1.Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4.Birlik İhale Yönetmeliğinin 11 nci maddesinin (a),(b),(c),(ç),(d),(e),(f),(g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.6.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.7.Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.9. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, İdari Şartnamenin 7.nci maddesinin (b),(c),(d),(i) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.1.10. İhale dokümanının satın alındığına dair belge ( Banka Dekontu )

4.1.11. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname

4.1.12.Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname,

4.2.Ekonomik ve Mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.İş Deneyim Belgesi: İsteklinin, son  10 yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde  gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzeri iş ile ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin deneyim belgesi, (İlgili Yapım İşi İçin İş Bitirme ve Mezuniyet Belgeleri/Diplomalar: A ve B Grubu İş Bitirmeleri/İnşaat Mühendisi )

4.4. SSK Borcu yoktur yazısı

4.5. Vergi Borcu Yoktur Yazısı

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye yukarıdaki söz konusu maddeleri karşılayanlar katılabilecektir.

7-İhale dokümanı İliç Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adresinde görülebilir ve T.C. Ziraat Bankası İliç Şubesindeki TR95 0001 0003 5429 2988 3050 01 İban yada 0354-29298830-5001 nolu hesap numarasına ilgili Yapım İşi için 250,00 -TL yatırılarak aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8-Teklifler ihale saatine kadar İliç Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına bizzat verilecektir. Posta, iadeli taahhütlü ve kargo ile gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

9- İstekliler tekliflerini iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10-İstekliler teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süre geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

12-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13-Ödemeler Köylere Hizmet Götürme Birliği bütçesinden yapılacak olup söz konusu ihale işleri için kısmı teklif verilemez.

14- Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

15-İliç İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan ve 27 Nisan 2007 gün ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. Ancak, İhaledeki yasak fiil ve davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

 İlan olunur. 10.08.2018